• Computersimulatie (Computational Fluid Dynamics)

  In het Bouwbesluit is in artikel 1.3 een gelijkwaardigheidsbepaling opgenomen. Dit artikel biedt de aanvrager van een bouwvergunning de mogelijkheid om van een gestelde prestatie-eis af te wijken. De aanvrager die een beroep op dit gelijkwaardigheidsartikel doet moet ten genoegen van burgemeester en wethouders aantonen dat het bouwwerk tenminste eenzelfde mate van veiligheid, bescherming van de gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en bescherming van het milieu biedt als is beoogd met het betrokken voorschrift.

  Om te voldoen aan functionele eisen of om een gelijkwaardigheid aan te tonen maken wij ook gebruik van Computational Fluid Dynamics (CFD).

  Vultijd van een gebouw

  Hiermee kan bijvoorbeeld inzichtelijk gemaakt worden wat de vultijd van een rookcompartiment is waarbij er niet voldaan wordt aan de voorwaarden zoals gesteld in het TNO Vultijdenmodel. Ook kan gekeken worden of een rook- en warmteafvoerinstallatie nog een toereikende capaciteit heeft indien er bijvoorbeeld geen ‘vrije pluimstijging’ aanwezig is of wanneer er een overschrijding is in de maximaal toegestane afmeting van het rooksegment.

  3D weergave parkeergarage

  Een ander toepassingsgebied waar CFD veelvuldig voor gebruikt wordt is de parkeergarage. Voor natuurlijk en mechanisch geventileerde parkeergarages biedt CFD een oplossing indien het brandcompartiment groter is dan 1.000 m² zoals gesteld in het Bouwbesluit.

  Hierbij kan er bijvoorbeeld gebruik gemaakt worden van de norm NEN 6098 Rookbeheersingssystemen voor mechanisch geventileerde parkeergarages. Deze norm biedt een gelijkwaardige oplossing voor mechanisch geventileerde parkeergarages waarbij er ventilatie in de parkeergarage aanwezig dient te zijn ten behoeve van zicht op de brand waardoor een succesvolle binnenaanval door de brandweer mogelijk gemaakt wordt. Er wordt dan een 3D-model van de parkeergarage in de simulatiesoftware gemaakt die vervolgens wordt opgedeeld in zeer veel rekencellen. In elke rekencel worden de van belang zijnde variabelen zoals luchtsnelheid, temperatuur en rookconcentratie berekend op basis van behoud van energie, massa en impuls.

  Zichtlengte in een parkeergarage

  Volgens de NEN 6098 dient er een brandontwikkeling te worden gesimuleerd  waarbij er in totaal 3 auto’s branden en er gedurende de brandontwikkeling zicht op de brand dient te zijn, waarbij wij voor u inzichtelijk kunnen maken of uw ontwerp hieraan voldoet.

  Hoewel ons specialisme ligt in de brandveiligheid hoeft een te simuleren situatie niet te allen tijde een calamiteit zoals brand te zijn. Met behulp van CFD (Computational Fluid Dynamics) zijn in samenspraak met u als opdrachtgever en de brandweer als toetsend orgaan allerlei verschillende scenario’s door te rekenen en inzichtelijk te maken.

  Afhankelijk van de situatie maken wij gebruik van de programma’s Phoenix van het Engelse CHAM en FDS van het Amerikaanse NIST.