• Rook- en warmteafvoerberekening

    Het Bouwbesluit geeft aan dat een niet-besloten ruimte waardoor een rookvrije vluchtroute voert een voorziening heeft voor afvoer van rook. In de praktijk betekent dit dat bijvoorbeeld in een atrium waardoor een rookvrije vluchtroute loopt, deze voorzien moet zijn van een rook- en warmteafvoerinstallatie welke berekend kan worden middels de NEN 6093 “Brandveiligheid van gebouwen – Beoordelingsmethode voor rook- en warmteafvoerinstallaties”.

    Rook- en warmteafvoerberekening (SmokeCenter)

    Deze rook- en warmteafvoerinstallatie bestaat uit rookafvoereenheden, welke mechanisch of natuurlijk uitgevoerd kunnen worden, en luchttoevoeropeningen. Hierdoor kan de warme rook uit het gebouw, zal de rooklaagtemperatuur beperkt blijven en afhankelijk van de afvoercapaciteit zal er sprake zijn van een gestratificeerde rooklaag.

    Deze berekening maken wij middels speciale software waarmee de rookafvoercapaciteit wordt bepaald ten gevolge van een brand in de RWA-ruimte of in een aangrenzende ruimte. De resultaten worden niet tijdsafhankelijk bepaald, maar het betreft een momentopname waarbij de rookproductie die vrijkomt bij een brand en in de rooklaag stroomt gelijk is aan de rookafvoer- en luchttoevoercapaciteit waardoor er een zogenaamde ‘Steady State’ aanwezig is.

    In het Bouwbesluit is aangegeven dat een rookbeheersingsinstallatie voorzien dient te zijn van een geldig inspectiecertificaat dat is afgegeven op grond van het CCV-inspectieschema Rookbeheersingsinstallaties. Indien afgeweken wordt van de norm NEN6093 dient aangetoond te worden dat de installatie nog steeds voldoet aan de gestelde doelstelling. Middels computersimulatie kunnen wij voor u onderzoeken of de afwijking in de installatie het functioneren negatief beïnvloed of dat er in het uitgangspuntendocument van de installatie verwezen kan worden naar het simulatieonderzoek waarmee eventueel een inspectiecertificaat kan worden verstrekt.