• Brandoverslagberekening

  In de bouwregelgeving worden functionele en prestatie-eisen gesteld. De functionele eis van Afdeling 2.10 stelt dat een te bouwen bouwwerk zodanig dient te zijn dat de kans op een snelle uitbreiding van brand voldoende wordt beperkt. In de praktijk wil dit zeggen dat er tussen brandcompartimenten een weerstand tegen brandoverslag en branddoorslag (WBDBO) aanwezig dient te zijn. Hiermee wordt bedoeld dat de brandoverslag via de buitenlucht en de branddoorslag door de constructieonderdelen niet mogen leiden tot brand bij de buren. Deze wbdbo wordt uitgedrukt in minuten en is afhankelijk van de eventuele brandwerendheid van de brongevel, de afstand van de brongevel tot de doelgevel en eventuele brandwerendheid van de doelgevel.

  Brandoverslagberekening (Pintegraal)

  Wanneer de gevels van twee compartimenten op een bepaalde afstand van elkaar liggen, is het erg interessant om te weten of de afstandsbijdrage aan de weerstand tegen brandoverslag van dusdanige grootte is dat de geveldelen en achterliggende constructie daarvan niet brandwerend hoeven te worden uitgevoerd. Dit kan voor u een interessante besparing opleveren. Dit geldt niet alleen voor brandcompartimenten welke tegenover elkaar gelegen zijn, maar vaak ook voor compartimenten welke boven elkaar gelegen zijn, zoals bij bijvoorbeeld appartementencomplexen.

  Bij deze situaties kunnen wij bepalen wat de minimale borstwering tussen de gevelopeningen van de verschillende bouwlagen moet zijn om de maximale stralingsintensiteit van 15 kW/m² op de doelgevel te voorkomen. Hierbij zijn wij altijd opzoek naar de meest optimale situatie, waarbij we zo min mogelijk gevelopeningen brandwerend proberen te maken waarbij toch een veilige situatie is gewaarborgd.

  Brandoverslagberekening (Brando)

  De stralingsintensiteiten dienen conform bouwbesluit bepaald te worden volgens de NEN 6068. Om dit te berekenen maken wij gebruik van specialistische software zoals Brando van BRIS en Pintegraal van PeutzData. Met de uitvoer van deze programma’s stellen wij voor u een notitie op welke ingediend kan worden als vergunningsstuk, waarbij naast de rekenresultaten ook op grafische wijze is weergegeven welke geveldelen brandwerend dienen te worden uitgevoerd.