• Brandveiligheidsberekeningen

  Het gedrag van brand en rook, maar met name het gedrag van de mens is geen exacte wetenschap. Toch wordt er middels vele rekenmodellen, al dan niet voorgeschreven vanuit de bouwregelgeving, een houvast geboden om een benadering van de werkelijke situatie te simuleren in geval van calamiteit. Binnen Bureau Veldweg BV is jarenlange ervaring aanwezig met betrekking tot veel van deze modellen en worden daarnaast de ontwikkelingen op het gebied van rekenmethodieken op de voet gevolgd.

  Om deze reden zijn wij in staat om waar nodig bouwplannen aan de eisen uit het bouwbesluit te toetsen of in geval van gelijkwaardigheden een passende oplossing voor u te vinden.

  Ontvluchting is een begrip waarbij berekeningsmethodieken een grote rol spelen. Middels het bouwbesluit stelt de overheid eisen aan de capaciteit van de verschillende vluchtroutes in een gebouw en de afstanden welke binnen een (sub-)brandcompartiment mogen worden afgelegd. Wanneer voldaan wordt aan de prestatie-eisen in het bouwbesluit kan met relatief eenvoudige opvang- en doorstroomcapaciteitberekening, zoals weergegeven in de ministeriële regeling van het bouwbesluit 2012, een uitspraak worden gedaan aan één van de basisbeginselen van de bouwregelgeving: “geen slachtoffers bij brand”.

  Zijn deze eisen echter niet direct haalbaar, dan zullen met ingewikkeldere modellen rookverspreiding en vluchtstromen tegen elkaar worden afgezet. Zo kan bijvoorbeeld met behulp van Ozone of het vultijdenmodel van TNO, een inschatting worden gemaakt van het rookgedrag, waarmee de beschikbare vluchttijd kan worden bepaald en toch kan worden voldaan aan de functionele eisen uit het bouwbesluit. Zo wordt bijvoorbeeld gesteld dat een niet-besloten ruimte waardoor een rookvrije vluchtroute voert een voorziening heeft voor afvoer van rook. In de praktijk betekent dit bijvoorbeeld dat een atrium waardoor een rookvrije vluchtroute loopt deze voorzien moet zijn van een rook- en warmteafvoerinstallatie welke berekend kan worden middels de NEN 6093. Ook met deze berekeningen hebben we veel ervaring en kunnen we de indieningsstukken van de juiste berekeningsbijlagen voorzien.

  Nog complexere situaties benaderen we met CFD. Computersimulaties welke met behulp van Computational Fluid Dynamics rookstromen en warmteontwikkeling gedetailleerd en per tijdseenheid kunnen weergeven. Met deze zeer complexe simulaties kan worden aangetoond wat de beschikbare vluchttijden zijn voor de aanwezige personen, kan de invloed van brand op constructies worden bepaald, kunnen capaciteiten van rook- en warmteafvoerinstallaties worden berekend of kan in beeld worden gebracht wat de brandweer naar verwachting voor situatie zal aantreffen bij aankomst op locatie.

  Het andere basisprincipe waarop uit de bouwregelgeving is het beperken van uitbreiding van brand naar bijvoorbeeld de omgeving. Om dit te waarborgen dient er tussen brandcompartimenten een weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (wbdbo) aanwezig te zijn. Wij kunnen deze brandoverslagberekeningen conform de NEN6068, welke van belang zijn voor uw bouwaanvraag, voor u uitvoeren en het ontwerpproces daar waar nodig in een vroeg stadium bijsturen met betrekking tot vereiste brandwerendheid van gevels en geveldelen. Hiermee worden onverwachte kosten voorkomen en zal het vergunningstraject voorspoedig verlopen.

  Reducties op de brandwerendheid van de constructie van uw gebouw worden toegestaan aan de hand van de hoogte van de permanente vuurlast in het brandcompartiment en bepaald volgens de NEN6090. Deze vuurlastberekeningen voeren wij na inventarisatie van de materialen, al dan niet op locatie, voor u uit en kunnen u zo veel kosten besparen in de bouwsom. Tevens worden veel gelijkwaardigheidsconcepten, zoals de Methode Beheersbaarheid van Brand, gerelateerd aan de vuurlast in een compartiment, waardoor de kennis van de NEN6090 van grote waarde is.