• Brandveiligheid van grote brandcompartimenten (NEN6060)

    Door de jaren heen zijn er verschillende gelijkwaardigheidsconcepten verschenen. Zo wordt er voor de overschrijding van brandcompartimentsgrootte veel gebruik gemaakt van de leidraad ‘Beheersbaarheid van Brand’, waarbij de grootte van een brandcompartiment gerelateerd wordt aan de aanwezige vuurlast in dat compartiment. Nieuwe ontwikkelingen hebben ervoor gezorgd dat deze methode inmiddels is herschreven naar de nieuwe NEN 6060, welke op basis van dezelfde principes een gelijkwaardigheid biedt bij de overschrijding van de eisen uit het bouwbesluit.

    De nieuwe NEN 6060 is feitelijk een herziene en herschreven versie van de methode ‘Beheersbaarheid van brand’. De norm is gepubliceerd in oktober 2013 en de commentaarperiode is verstreken op 1 januari 2014. Omdat het een norm is welke nog aan wijzigingen onderhevig is houden we de voortgang hieromtrent nauwgezet in de gaten. Dit weerhoudt ons er echter niet van om de mogelijkheden en onmogelijkheden van deze norm ons eigen te maken en waar mogelijk te gebruiken bij het uitbrengen van een advies.

    De NEN 6060 werkt in de basis hetzelfde als de methode BvB en is slechts op een aantal punten aangepast. Zo heeft er een wijziging plaatsgevonden aan de maximale vuurlast in een compartiment. Waar deze in de methode BvB gesteld is op 300 ton vurenhoutequivalent, ongeachte bouwniveau, mag deze conform de NEN 6060 worden verruimd tot 900 ton voor bestaande bouw, afhankelijk van de afstand tot de bebouwing in de omgeving. Daarnaast is er een wijziging toegepast in de berekening voor de afstandsbijdrage met betrekking tot de wbdbo naar de omgeving.

    Net zoals bij de Methode BvB kleeft aan deze benadering een gebruiksbeperking welke strikt dient te worden nageleefd.

    NEN 6060 geeft in het kader van artikel 1.3 van het Bouwbesluit 2012 een aantal maatregelpakketten waarmee brandcompartimenten die groter zijn dan de grenswaarde in de prestatie-eis, kunnen voldoen aan de (functionele) eisen voor vluchtveiligheid en voor beperking van branduitbreiding. Toepassing van deze norm, levert onder voorwaarden grotere brandcompartimenten, met een veiligheidsniveau dat gelijkwaardig wordt gesteld aan compartimenten die qua omvang voldoen aan de prestatie-eisen uit het Bouwbesluit 2012. Deze norm kan worden toegepast voor: – het beperken van branduitbreiding in nieuwbouwsituaties en in bestaande bouw; – het handhaven of het borgen van vluchtveiligheid (vluchtroutes) in nieuwbouwsituaties en in bestaande bouw.